Beiträge von frankenbub09 im Thema „Tigo Optimierer, wieviele?“