Hersteller: Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd.

209 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
TW155(35) D-1 (8 Module) 155 bis 190 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW160(35) D-2 (9 Module) 160 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW170M72-BB (5 Module) 170 bis 190 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW175 M72 (3 Module) 175 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TWY175M572 black (6 Module) 175 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW180 (28)P (12 Module) 180 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW180(28)P (13 Module) 180 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW180M72-BA (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW190P54 (6 Module) 190 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW190P54 (6 Module) 190 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW190(26)P (6 Module) 190 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW195P54-CA (5 Module) 195 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW195P54-CA (5 Module) 195 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW200P54-GA (5 Module) 200 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW210 P60 (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW210 P60 (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW210(28)P (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW210P60-FA2 (8 Module) 210 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW220P60-AA (5 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW220P60-AA (5 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TWY220P660 (5 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW225P60-FA (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW225P60-FA (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW225P60-FA (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TWY225M660 (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW230P660 (7 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW240L60-FA (4 Module) 240 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW240L60-FA (4 Module) 240 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
MWT250B60-PA (6 Module) 250 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
MWT250B60-PA (4 Module) 250 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW275P72-EA (5 Module) 275 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW275P72-EA (5 Module) 275 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW280P72-EA (4 Module) 280 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW290L72-EA (5 Module) 290 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
TW290L72-EA (5 Module) 290 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert