Hersteller: Suntech Power

733 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
STP005B-12DEA (16 Module) 5 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP005B-12DEA (14 Module) 5 bis 135 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP005B-12DEA (14 Module) 5 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP040S-12/Rb (2 Module) 40 bis 45 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP040-12/Rb (2 Module) 40 bis 45 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP060S-12/Sb (2 Module) 60 bis 65 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP060-12/Sb (2 Module) 60 bis 65 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP075S-12/Bb (3 Module) 75 bis 85 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP078Ts-AA (4 Module) 78 bis 90 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP080-12/Bb (2 Module) 80 bis 85 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP080S-12/Bb-1 (2 Module) 80 bis 85 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP082Ts-AA (3 Module) 82 bis 90 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP082Ts-AC (3 Module) 82 bis 90 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
MSZ-085B-CH (6 Module) 85 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
MSZ-90J-CH (6 Module) 90 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP120D-12/VEC transparent (2 Module) 120 bis 130 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP130S-12/Tb (2 Module) 130 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP140-24/AC (2 Module) 140 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP150S-24/AC (3 Module) 150 bis 165 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP160S-24/Ab-1 (5 Module) 160 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP160S-24/Ab-1 Black Label (5 Module) 160 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170-24/AC (3 Module) 170 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170S-18/Ub (2 Module) 170 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170S-24/Ac (3 Module) 170 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170S-24/Ad (3 Module) 170 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170Ts-BA (4 Module) 170 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170Ts-CA (4 Module) 170 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP170S-24/Ac (3 Module) 170 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP175S-24/Ad Black Label (2 Module) 175 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP175S-24/AD (4 Module) 175 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP175S-24/Ab-1 (3 Module) 175 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP180S-24/Adb+ Black Label (2 Module) 180 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 185-Ade (2 Module) 185 bis 190 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP185Wc (2 Module) 185 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190-18/UB (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190S-18/Ub (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190-18/Ub-1 (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190-18/Ud (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190-18/UD (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190S-24/AD+ (2 Module) 190 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190-18/Ub-1 (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP190S-24/AD+ (2 Module) 190 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 195-Ade (3 Module) 195 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 195-Ade (2 Module) 195 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 195-Ade (2 Module) 195 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP195S-24/Ad+ (3 Module) 195 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 195-Ade (2 Module) 195 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP205-18/UD (2 Module) 205 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP210-18/UD (2 Module) 210 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 215-Udm (2 Module) 215 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP220-24/Vb (2 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP220S-24/Vb (3 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP220-20/Wd (2 Module) 220 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP220-20/Wd (2 Module) 220 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP225-20/Wd (2 Module) 225 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP225-20/Wd (3 Module) 225 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP230-20/Wd (14 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 235-Wdm (3 Module) 235 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP240D-24/VEC transparent (3 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 240S-20/Wd (2 Module) 240 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 240-Wde (2 Module) 240 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 240-Wdm (2 Module) 240 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 240S-20/Wd (10 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP240-20/Wd (Anti Dumping Free) (8 Module) 240 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 245S-20/Wd+ (2 Module) 245 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 245S-20/Wd (2 Module) 245 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 245S-20/Wd (2 Module) 245 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP245-20/Wd (3 Module) 245 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 245-Wdm (3 Module) 245 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 245S-20/Wd (Anti Dumping Free) (8 Module) 245 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 250S-20/Wd (3 Module) 250 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP255-20/Wem (6 Module) 255 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP255-20/Wem (1500V) (6 Module) 255 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260-24/Vb (3 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260S-24V/b (3 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260-24/VB-1 (3 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260-24/Vd (3 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260-24/VB-1 (3 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP260-20/Wem AU (6 Module) 260 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP265S-20/Web (4 Module) 265 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP265S-20/Web-TG (10 Module) 265 bis 285 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP265S-20/Wem (6 Module) 265 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP265S-20/Wew (6 Module) 265 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP265-20/Wfw (6 Module) 265 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP270S-20/Wem (2 Module) 270 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP270S-20/Wem AU (6 Module) 270 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP270-20/Wfw (6 Module) 270 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP275-24/Vd (2 Module) 275 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP 275-VRM-1 (2 Module) 275 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP275-24/Vd (2 Module) 275 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP275-20/Wfw Superpoly (3 Module) 275 bis 285 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP280-24/Vd (2 Module) 280 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP280S-20/Wew (6 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP280S-20/Wem (6 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP280-20/Wfh (6 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP280-20/Wfw Superpoly (6 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-24/Vd (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-24/Vd (3 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-24/Vd (3 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-24/Vd (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-24/Ve (10 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-VRM-1 (6 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP285-20/Wfh Superpoly (6 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Pluto 290-Vdm (2 Module) 290 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP290-24/Ve (Anti Dumping Free) (8 Module) 290 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP290-20/Wfh Superpoly (3 Module) 290 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP295-24/Vd Superpoly (3 Module) 295 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP295S-20/Wfm HyPro (6 Module) 295 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP295S-20/Wfhb HyPro (3 Module) 295 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP300-VRM-1 (2 Module) 300 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP300S-20/Wfw-MX (6 Module) 300 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP305-24/Vem (3 Module) 305 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP305-24/Vem TL (6 Module) 305 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP310-24/Vem (6 Module) 310 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP310-24/Vem (1500V) (6 Module) 310 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP310-24/Vem AU (6 Module) 310 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP310-24/Vem+ (6 Module) 310 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP310S-20/Wfh HyPro (3 Module) 310 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP315-24/Vfw (6 Module) 315 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP320S-24/Vem (4 Module) 320 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP320-24/Vfw (1500V) (6 Module) 320 bis 330 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP320S-21/Wfh HyPro (3 Module) 320 bis 330 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP320S-A20/Wfh HyPro (1000V) (6 Module) 320 bis 330 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP320S-A60/Wnhb Full Black (15 Module) 320 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP325S-24/Vem AU (6 Module) 325 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP325-24/Vfw (6 Module) 325 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP325S-A60/Wnh HiPro (1000V) (30 Module) 325 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP325S-A60/Wfh HyPro (1000V) (12 Module) 325 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP330S-21/Wfh HyPro (1500V) (3 Module) 330 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP335-72/Vfh (1000V) (6 Module) 335 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP335S-24/Vfw (3 Module) 335 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP350Ts-DA (4 Module) 350 bis 380 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP350S-B60/Wnhb Full Black (1000V) (40 Module) 350 bis 370 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP350S-B60/Wnh HiPower (20 Module) 350 bis 370 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP350S-B60/Wnh HiPower (10 Module) 350 bis 370 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP350S-B60/Wnhb Full Black (5 Module) 350 bis 370 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP365S-24/Vfh HyPro (6 Module) 365 bis 375 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP365S-B60/Wnh HiPower (5 Module) 365 bis 385 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP370S-72/Pfd HyPro (1500V) (6 Module) 370 bis 380 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP390S-C54/Umhb Full Black (5 Module) 390 bis 410 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP390S-C54/Umh Ultra-U (5 Module) 390 bis 410 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP435S-B72/Vnh HiPower (5 Module) 435 bis 455 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STP530S-C72/Pmh+ Ultra V (5 Module) 530 bis 550 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Sonstige Module (38 Module) 5 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert