Hersteller: SunMan (Hongkong) Ltd.

84 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SMA170M-4X09DW (4 Module) 170 bis 175 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA170M-4X09DW (2 Module) 170 bis 175 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD170M-4X09DW (2 Module) 170 bis 175 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD170M-4X09UW (2 Module) 170 bis 175 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMF210M-4X12 (4 Module) 210 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA230M-4X12DW (4 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD230M-4X12DW (4 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD230M-4X12UW (4 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA230M-4X12DW (2 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD230M-4X12DW (2 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD230M-4X12UW (2 Module) 230 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA285M-6X10DW (4 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD285M-6X10UW (4 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD285M-6X10DW (4 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMF285M-6X10UW (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA285M-6X10DW (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD285M-6X10DW (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD285M-6X10UW (2 Module) 285 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA320M-6X12 (4 Module) 320 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD320M-6X12 (4 Module) 320 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD320M-6X12DW (4 Module) 320 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA340M-6X12DW (4 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD340M-6X12DW (4 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD340M-6X12UW (4 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMF340M-6X12UW (2 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMA340M-6X12DW (2 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD340M-6X12DW (2 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SMD340M-6X12UW (2 Module) 340 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert